Skogen & Gården

Skogen

Skogsbruket i Rostorp bygger på mångfald och skogsmarken är certifierad enligt FSC och PEFC.

Den största delen av skogsmarken brukas traditionellt med tall, gran och löv som timmer och massaved.

Vi producerar också bränsleflis på egna och andras marker.

Fastigheten Rostorp ligger i Pelarne församling och är fördelad på två skiften.

 

I skogsmarken finns det mycket forn- och kulturminnen. 24 torpgrunder, odlingsrösen, stenmurar, diken och spår av plöjningar. Det finns även ruiner av skvaltkvarnar och smedjor samt ett antal kolbottnar.

 

I skogen finns inte bara tall och gran utan även en del ädellövträd så som ek och ask.

I allén som leder in till Rostorp hittar du lind, lönn och lärk.

Målet är att bedriva ett långsiktigt ekonomiskt skogsbruk med ett socialt och naturvårdande intresse.

 

Kärnan på gården ligger vackert beläget med utsikt ner mot sjön Rosen. Landskapet är relativt kuperat.

E-post: rostorpsgard@telia.com

 

Ubbe: 0762-27 25 64, 0492-910 18

Per: 0705-92 96 45, 0492-910 32

Elisabeth: 0706-98 68 99

© Rostorps Gård

Hemsida av www.emmajansson.se